Τοίχοι Αντιστήριξης Ωπλισμένης Γης.

Ο σχεδιασμός τοίχων ωπλισμένης γης κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος ειδικά στην Αντιστήριξη επιχωμάτων οδοποιίας και πρανών με κλίσεις <80%.

Οι κατασκευές ωπλισμένης γης ταξινομούνται σε δύο μεγάλες κατηγορίες :

 1. Σε κατασκευές που δεν φέρουν σημαντικά εξωτερικά φορτία, αλλά βασικός στόχος του σχεδιασμού τους είναι η εξασφάλιση ευστάθειας  λόγω του ιδίου τους βάρους. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα πρανή, οι τοίχοι αντιστήριξης και τα επιχώματα ωπλισμένης  γης.
 2. Σε κατασκευές που σχεδιάζονται για να φέρουν σημαντικά φορτία, όπως εύκαμπτα οδοστρώματα ή μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι.

Η ταξινόμηση των κατασκευών ωπλισμένης γης παρουσιάζεται στον πίνακα 1.

ΘΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΤΥΠΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Εσωτερικά

Ωπλισμένα πρανή

 • Επιχώματα
 • Αποκατάσταση κατολισθήσεων
 • Εκσκαφές
 • Φράγματα, αναχώματα

1

Τοίχοι αντιστήριξης ωπλισμένης γης

 • Τοίχοι αντιστήριξης
 • Ακρόβαθρα γέφυρας
 • Επιχώματα
 • Ηχοπετάσματα
 • Φράγματα, αναχώματα

Κεκλιμένα εδαφικά στρώματα

 • Προστασία στρωμάτων αργίλου από ρηγμάτωση ( σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων)
 • Ευστάθεια κεκλιμένων εδαφικών στρώσεων

Διεπιφάνεια

Επιχώματα με ασθενή  θεμελίωση

 • Επιχώματα
 • Φράγματα, αναχώματα

Συνδυασμός εσωτερικά και στην διεπιφάνεια

Στρώματα εδάφους με ανομοιογενή θεμελίωση

 • Αργιλικά στρώματα σε  ανομοιογενή θεμελίωση
 • Οδικές κατασκευές σε ανομοιογενή θεμελίωση

2

Διεπιφάνεια

Μη ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι με ασθενή θεμελίωση

 • Δρόμοι βαριάς κυκλοφορίας

Εσωτερικά

Εύκαμπτα οδοστρώματα

 • Ασφαλτοστρωμένοι δρόμους
 • Χώροι αποθήκευσης αυτοκινήτων

Με τη βοήθεια της ωπλισμένης γης μπορεί να σταθεροποιηθεί ένα πρανές με μεγάλη κλίση, πολύ μεγαλύτερη της γωνίας τριβής του εδάφους. Χωρίς τον οπλισμό κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο. Η σταθεροποίηση επιτυγχάνεται ως εξής: καθώς η εδαφική μάζα τείνει να κινηθεί, ενεργοποιείται η τριβή στην διεπιφάνεια εδάφους-οπλισμού η οποία και συγκρατεί το έδαφος. Έτσι, δημιουργούνται επιπρόσθετες θλιπτικές τάσεις στο έδαφος και εφελκυστικές στον οπλισμό.

Διαθέτοντας στελέχη με ιδιαίτερη κατάρτιση στα θέματα ωπλισμένης γης, καθώς και το κατάλληλο υλισμικό για την διαστασιολόγηση με τους πιο σύγχρονους κανονισμούς (ΚΜΕ, AASHTO )  είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε μελέτες τοίχων ωπλισμένης γης όπως και ευστάθειας πρανών με χρήση ωπλισμένης γης.
.
.
.

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Σύμφωνα με τον Νόμο 4495/2017  κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Νόμου  και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές  που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του αρθρου 82 του Ν.4495/2011.

Οι συνεργάτες Μηχανικοί πραγματοποιούν άμεσα την αυτοψία στο ακίνητο και την σύνταξη της βεβαίωσης. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στον μηχανικό είναι :

 1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
 2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 4. Τίτλοι ιδιοκτησίας
 5. Νομιμοποιητικά στοιχεία
 6. Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι :Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευήκαι δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν  το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένουακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας) και αυτό υφίσταται νομίμως. (Κατά την παρ.1του άρθρου 23 του Ν.1577/1985, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ)

Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.