Προσθήκη καθ’ύψος τριών ορόφων επί υπάρχοντος μονώροφου κτιρίου.

Προσθήκη καθ’ύψος τριών ορόφων επί υπάρχοντος μονώροφου κτιρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 350 /17-2-2016.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΦΕΚ 350 /17-2-2016

 Το κτίριο έχει κατασκευαστει εως των πρώτο όροφο με εφαρμογή του κανονισμού σκυροδέματος του 1954 και του Αντισεισμικού κανονισμού του 1984.

Επιλύεται το σύνολο του φορέα με τις προσθήκες με εφαρμογή των ανωτέρω κανονισμών, τα αντίστοιχα υλικά και φορτία,  αλλα με σεισμικό συντελεστή ε  σύμφωνα με την πάραγραφο 2.2.γ του Φεκ 350.

2

Το τεύχος της επίλυσης αποτελεί τμήμα των Στατικών υπολογισμών.

Στην συνέχεια επιλύεται ο φορέας με εφαρμογή του Ευρωκώδικά 2 και 8 με συντελεστή εδάφους S=1.00 και q=2,3  σύμφωνα  με την πάραγραφο 2.2.γ του Φεκ 350.

Υπολογίζεται η τέμνουσα βάσης στις δύο διευθύνσεις σύμφωνα με την φασματική ανάλυση με μετατόπιση των μαζών.

1

Για την αποφυγή του ελέγχου υπάρχοντος πρέπει να ισχύει:
Vn/Ve,u  < 1.25 ΟΚ

 

Η προσθήκη (νέο τμήμα)  αναλύεται , ελέγχεται, όπλιση διατομών  σύμφωνα τους Ευρωκώδικες και τα προβλεπόμενα του ΦΕΚ