Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια.

2016-02-17 Υ.Α. Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια

Αριθμ. ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275/2016

Τροποποίηση κανονισμών που αφορούν σε ειδικές περιπτώσεις επεμβάσεων σε υπάρχοντα κτίρια.

Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του παραρτήματος Ε’ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΕΑΚ 2000 όπως αυτός εγκρίθηκε με την απόφαση αρ. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 (Β’ 2184) του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και τροποποιημένος ισχύει, ως εξής:

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

1.ΣΚΟΠΟΣ

(1)Το παρόν κείμενο αφορά δομητικές επεμβάσεις σε υπάρχοντα κτίρια, οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές, δηλαδή προσθήκες, μετατροπές ή αλλαγές χρήσης. Λαμβάνοντας υπόψη την διαθεσιμότητα και τους βασικούς κανονισμούς σύνταξης της Στατικής Μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου, το κείμενο αυτό αποσαφηνίζει τον συνδυασμό και την εφαρμογή των παρακάτω ομάδων (Α) και (Β) ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων, που αφορούν:

(Α) τον σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού νέων κτιρίων: ΕΑΚ2000, ΕΚΩΣ2000, ΕΝ1990, ΕΝ1991, ΕΝ1992-1-1, ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1994-1-1, ΕΝ1995-1-1, ΕΝ1996-1-1, ΕΝ1997-1, ΕΝ1998-1 και

(Β) την αποτίμηση ή/και αύξηση της φέρουσας ικανότητας υπάρχοντος φέροντος οργανισμού κτιρίων: ΚΑΝ. ΕΠΕ και ΕΝ 1998-3, με στόχο την διασφάλιση ικανοποιητικής στάθμης ασφαλείας αλλά και οικονομικότητας και εφαρμοσιμότητας της επέμβασης.

Σημείωση 1

Στο παρόν κείμενο οι Ελληνικοί Κανονισμοί αναφέρονται με τις ακόλουθες συνήθεις συντομογραφικές ονομασίες:

ΚΑΝ.ΕΠΕ: Αρ. απόφασης Δ17α/239/1/ΦΝ 429.1/27.08.2013, ΦΕΚ 2187 /Β/05.09.2013

ΕΑΚ 2000: Αρ. απόφασης Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999, ΦΕΚ 2184 /Β/20.12.1999

ΕΚΩΣ 2000: Αρ. απόφασης Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18.10.2000, ΦΕΚ 1329 /Β/06.11.2000

ΝΕΑΚ: Δ17α/08/32/ΦΝ 275/30.09.1992, ΦΕΚ 613/Β/12.10.1992

ΝΕΚΩΣ: Δ11ε/0/30123/21.10.1991, ΦΕΚ 1068/Β/31.12.1991

Πρόσθετες Διατάξεις του 1984:

Β.δ. 19/19.02.1959, ΦΕΚ 36/Α’/26.02.1959 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΕΔ2α/01/44/ΦΝ275/04041984, ΦΕΚ 239/Β’/16041984 και με την απόφαση ΕΔ2γ/01/94/ΦΝ275/30.09.1985, ΦΕΚ 587/Β’/01.10.1985.

Όταν αναφέρεται ότι ένας από τους παραπάνω Ελληνικούς Κανονισμούς χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τη σύνταξη της μελέτης υπάρχοντος κτιρίου, εννοείται εκείνη η αναθεώρησή του, η οποία είχε ληφθεί υπόψη ως ισχύουσα στην μελέτη, σύμφωνα με την πολεοδομική άδεια του υπάρχοντος κτιρίου.

Για τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (Ευρωκώδικες), στο παρόν κείμενο χρησιμοποιείται η ονομασία τους με το πρόθεμα «ΕΝ». Για εφαρμογές τους σε υπάρχοντα κτίρια, που έγιναν πριν την έκδοση από τον ΕΛΟΤ των Ελληνικών μεταφράσεων αυτών των Προτύπων και των αντιστοίχων Εθνικών Προσαρτημάτων με τις τιμές εθνικής επιλογής, η αναφορά αφορά στην Αγγλική έκδοση της CEN με χρήση των συνιστώμενων τιμών των παραμέτρων εθνικής επιλογής. Για εφαρμογές σε υπάρχοντα κτίρια που έγιναν με βάση τα αντίστοιχα Ελληνικά Πρότυπα, όπως εκδόθηκαν από τον ΕΛΟΤ με πρόθεμα ονομασίας «ΕΛΟΤΕΝ» και με τις τιμές που ορίζονται στο αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα, η αναφορά αφορά στα Πρότυπα όπως εκδόθηκαν από τον ΕΛΟΤ.

(2)Η ικανοποίηση των απαιτήσεων των ισχυόντων κανονισμών ή προτύπων της ομάδας (Β) αποτελεί κριτήριο ελέγχου γενικής ισχύος, που μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε περίπτωση αποτίμησης ή/και επέμβασης σε υπάρχον κτίριο.

(3)Για μελέτες επεμβάσεων οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές μεταβολές σε υφιστάμενα κτίρια (προσθήκες, μετατροπές, αλλαγές χρήσης), καθορίζονται, στην επόμενη παράγραφο 2, ειδικές περιπτώσεις στις οποίες η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των κανονισμών της ομάδας (Β) μπορεί να τεκμηριωθεί με απλοποιημένο τρόπο, χωρίς την διεξαγωγή των ελέγχων γενικής ισχύος της ανωτέρω (2). Επίσης δίνονται ορισμένοι κανόνες, οι οποίοι συμπληρώνουν την εφαρμογή των κανονισμών των ομάδων (Α) και (Β), για την περίπτωση λειτουργικών μεταβολών σε υπάρχοντα κτίρια. Τέλος με την παρούσα απόφαση καταργείται και αντικαθίσταται κάθε αντίθετη πρόβλεψη σε προηγούμενη εγκύκλιο ή οδηγία σχετική με τον έλεγχο υφισταμένων κτιρίων.

2.ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2.1Προσθήκες

(1)Προσθήκη θεωρείται οποιαδήποτε επέκταση υφισταμένου κτιρίου κατά το ύψος ή/και σε κάτοψη, στην οποία προβλέπεται σύνδεση του φέροντος οργανισμού του νέου και του υφισταμένου τμήματος.

Στόχος των κανόνων που ακολουθούν είναι: μετά την προσθήκη το κτίριο να ικανοποιεί τον ελάχιστο στόχο αποτίμησης και ανασχεδιασμού που ισχύει στον ΚΑΝ.ΕΠΕ με βάση την ισχύουσα εδαφική επιτάχυνση σχεδιασμού.

(2)Για κτίρια τα οποία δεν εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας, δεν είναι απαραίτητος έλεγχος του υπάρχοντος κτιρίου με εφαρμογή του κριτηρίου γενικής ισχύος 1(2), στις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις προσθηκών, στις οποίες συντρέχουν όλες οι αναφερόμενες ανά περίπτωση προϋποθέσεις:

α. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη του υπάρχοντος περιλαμβάνει πλήρη πρόβλεψη της τελικής προσθήκης και έχει συνταχθεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς της ομάδας (Α).

β. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη του υπάρχοντος περιλαμβάνει πλήρη πρόβλεψη της τελικής προσθήκης, έχει συνταχθεί με βάση τον ΝΕΑΚ/ΝΕΚΩΣ ή τον ΕΑΚ/ΕΚΩΣ2000 ή τον ΝΕΑΚ ή ΕΑΚ ή ΕΝ1998-1 σε συνδυασμό με ένα από τα ΕΝ1992-1-1, ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1994-1-1, ΕΝ1995, ΕΝ1996, όταν ο λόγος ρ της ισχύουσας βασικής τιμής της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού Agn της σεισμικής ζώνης, στην οποία περιλαμβάνεται η επίδραση του συντελεστή εδάφους S (ειδικά για τον έλεγχο αυτόν επιτρέπεται να λαμβάνεται S = 1,0 για Τύπους Εδάφους Β ή C), αλλά όχι η επίδραση του συντελεστή σπουδαιότητας γι προς την τελική τιμή της εδαφικής επιτάχυνσης σχεδιασμού γΑ που έχει ληφθεί στην Μελέτη του υπάρχοντος, ικανοποιεί την συνθήκη ρ <= ρα, όπου η τιμή ρα δίνεται στον Πίνακα 1, ανάλογα με την κατηγορία σπουδαιότητας του κτιρίου σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ομάδας (Α). Αν δεν ικανοποιείται η παραπάνω συνθήκη μεταξύ εδαφικών επιταχύνσεων σχεδιασμού, επίσης δεν είναι απαραίτητος έλεγχος του υπάρχοντος κτιρίου, εφόσον περιοριστεί ο αριθμός των ορόφων της πραγματοποιούμενης προσθήκης έτσι ώστε η προαναφερόμενη συνθήκη να ικανοποιείται με ρ = ρν, όπου ρν = Vn/Veείναι ο λόγος των σεισμικών τεμνουσών στη βάση του κτιρίου που αντιστοιχούν στα προαναφερόμενα συστήματα και τιμές εδαφικών επιταχύνσεων Αg,n και γiΑg,e.

γ. Για υπάρχοντα κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας σπουδαιότητας Ι ή II στα οποία η Στατική Μελέτη του υπάρχοντος έχει συνταχθεί με βάση τις «Πρόσθετες Διατάξεις του 1984» και περιλαμβάνει πλήρη πρόβλεψη προσθήκης ορόφων, και η πραγματοποιούμενη προσθήκη περιορίζεται σε κατάλληλο αριθμό ορόφων, έτσι ώστε ο λόγος σεισμικών τεμνουσών στη βάση ρν = Vn/Ve,u να ικανοποιεί τον περιορισμό ρν <= 1,25 στη δυσμενέστερη οριζόντια διεύθυνση. Στον λόγο αυτόν, Vn είναι η σεισμική τέμνουσα στη βάση του κτιρίου μετά την πραγματοποιούμενη προσθήκη η οποία υπολογίζεται για εδαφική επιτάχυνση Αg,nσύμφωνα με την 2.1(2)β παραπάνω, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό της ομάδας (Α) με τιμή του συντελεστή συμπεριφοράς q = 2,3. Η τέμνουσα Ve,u υπολογίζεται από την αντίστοιχη σεισμική τέμνουσα Ve στη βάση του κτιρίου για την συνολική επιτάχυνση YiAg, όπως είχε υπολογιστεί κατά την μελέτη του υπάρχοντος και με τις τότε ισχύουσες σεισμικές και μη σεισμικές δράσεις, μετά από αναγωγή της σε στάθμη αστοχίας, σύμφωνα με την σχέση Ve,u = YuVe, με τιμή Yu = 1,75.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιμές του ρα

 

Κατηγορία σπουδαιότητας

Ι

II

III

IV

Ρα

1,60

1,35

1,00

1,00

(3)Αν η επέμβαση, πέραν της προσθήκης περιλαμβάνει και «Αλλαγές χρήσης Μετατροπές» στο υπάρχον τμήμα του κτιρίου, που διέπονται από την 2.2 παρακάτω, τότε πρέπει να ικανοποιούνται και οι κατά περίπτωσιν αντίστοιχες απαιτήσεις της 2.2, εκτός των απαιτήσεων της 2.2.3. Αντί των απαιτήσεων της 2.2.3, πρέπει ο λόγος ρν = Vn/Ve, όπως ορίζεται στην 2.1(2)β, να ικανοποιεί την συνθήκη ρν <= ρα, όπου στον προσδιορισμό της Vn θα έχουν συμπεριληφθεί και όλες οι αυξήσεις σεισμικών φορτίων στο υπάρχον τμήμα του κτιρίου, που αντιστοιχούν σε επιτάχυνση Α. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ικανοποίηση της προαναφερόμενης συνθήκης και για κτίρια της περίπτωσης 2.1 (2)α.

(4)Για το υπάρχον τμήμα των κτιρίων των (2) και

(3)αρκεί η τεκμηρίωση των σχετικών προϋποθέσεων απαλλαγής. Εφόσον τεκμηριώνεται η απαλλαγή, η μελέτη και οι τελικοί έλεγχοι του νέου τμήματος των περιπτώσεων (2)α και (2)β θα γίνονται με βάση το σύνολο των παραδοχών και των κανονισμών που έχουν εφαρμοστεί στο υπάρχον τμήμα. Στην περίπτωση (2)γ, εφόσον τεκμηριώνεται η απαλλαγή, ο σχεδιασμός του νέου τμήματος θα γίνει, με βάση το στατικό σύστημα που έχει υποτεθεί στην πρόβλεψη, σεισμικές δράσεις όπως ορίστηκαν στην (2)γ για τον καθορισμό των τεμνουσών βάσης Vn και με ανάλυση και έλεγχο/όπλιση διατομών, υπό σεισμικά και μη σεισμικά φορτία, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς της ομάδας (Α).

 

Σημείωση 2

Ο όρος «πλήρης πρόβλεψη προσθήκης» που προαναφέρεται σημαίνει ότι όλοι οι όροφοι της προσθήκης πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στο στατικό προσομοίωμα της μελέτης του υπάρχοντος κτιρίου.

Η προαναφερόμενη «τεκμηρίωση» προϋποθέσεων για το υπάρχον κτίριο μπορεί να γίνει με Τεχνική Έκθεση με συνημμένα αντίγραφα αποσπασμάτων Πολεοδομικής Άδειας.

Σημείωση 3

Επισημαίνεται ότι, ιδιαίτερα στην περίπτωση της (2)γ, η επιλογή και κατάλληλη χρησιμοποίηση μεθόδων του κριτηρίου γενικής ισχύος της 1(2) θα προσέφερε πιθανόν οικονομικότερο αποτέλεσμα ή την δυνατότητα αύξησης του πλήθους των ορόφων που θα μπορούν να προστεθούν.

Σημείωση 4

Στο παρόν κείμενο η έννοια του όρου «ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας» σε κτίρια, περιλαμβάνει τόσον εμφανείς βλάβες του φέροντος οργανισμού όσον και εμφανείς σοβαρές αδυναμίες σχεδιασμού, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική μείωση της φέρουσας ικανότητας. Παρακάτω αναφέρονται οι συνηθέστερες περιπτώσεις για φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα:

•Μεγάλου εύρους ρωγμές, καμπτικές ή διατμητικές, σε κρίσιμα στοιχεία του φέροντος οργανισμού (ιδιαίτερα στα κατακόρυφα). Ρωγμές με εύρος στην τάξη μεγέθους των συνήθων ορίων λειτουργικότητας, δηλαδή μέχρι 0,4 mm ως 0,5 mm, καθώς και ρωγμές που οφείλονται σε καταναγκασμούς από επιβεβλημένες παραμορφώσεις του σκυροδέματος (θερμικές ή από συστολή ξήρανσης) δεν μειώνουν εν γένει την φέρουσα ικανότητα.

•Σημαντική μείωση του οπλισμού σε κρίσιμες διατομές κυρίων στοιχείων του φέροντος οργανισμού οφειλόμενη σε διάβρωση. Κατά κανόνα, σε θέσεις έντονης διάβρωσης εμφανίζεται διόγκωση (φούσκωμα) ή αποτίναξη του σκυροδέματος επικάλυψης.

•Ύπαρξη κοντών υποστυλωμάτων χωρίς περίσφιγξη σε θέσεις κρίσιμες για την συνολική ευστάθεια του κτιρίου.

•Πολύ σημαντική μείωση της δυσκαμψίας των τοιχοπληρώσεων στο ισόγειο σε σχέση με τους υπερκείμενους ορόφους (πυλωτή) ή εντελώς ασύμμετρη διάταξη τους, σε συνδυασμό με έλλειψη κατακόρυφων στοιχείων (τοιχωμάτων ή υποστυλωμάτων) με σημαντική δυσκαμψία, σε βαθμό που να εκθέτει το κτίριο σε σοβαρό κίνδυνο σχηματισμού μαλακού ορόφου.

(5)Για όλες τις άλλες περιπτώσεις προσθηκών, εκτός όσων προαναφέρθηκαν στις (2) και (3) παραπάνω, πρέπει να εφαρμόζεται το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2). Για την μελέτη του νέου τμήματος της προσθήκης υπό μη σεισμικά φορτία θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί της ομάδας (Α). Για τον σεισμικό σχεδιασμό του νέου τμήματος θα εφαρμόζονται τελικά οι ίδιοι έλεγχοι που προδιαγράφονται για το υπάρχον τμήμα από τους κανονισμούς της ομάδας (Β). Ως πρώτη προσέγγιση για την διαστασιολόγηση/όπλιση του νέου τμήματος μπορεί να χρησιμοποιείται ο ισχύων σεισμικός κανονισμός νέων κτιρίων με σεισμό σχεδιασμού εκτιμώμενο κλάσμα του σεισμού σχεδιασμού της 1(2).

2.2.Αλλαγές χρήσης Μετατροπές

2.2.1.Γενικά

(1)Οι Αλλαγές χρήσης και οι Μετατροπές είναι συνήθως αλληλένδετες. Από στατική άποψη οι μεταβολές αυτές είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν τις ακόλουθες ενδεχομένως δυσμενείς συνέπειες για την ασφάλεια του κτιρίου:

•αύξηση κατακόρυφων φορτίων

•αύξηση μαζών και επομένως σεισμικών φορτίων

•αλλαγή στατικού συστήματος που φέρει οριζόντια φορτία

•δυσμενέστερη σεισμική απόκριση λόγω επιδείνωσης της μηκανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων

•αύξηση του συντελεστή σπουδαιότητας

Κανόνες για κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές δίνονται παρακάτω.

(2)Το παρόν κείμενο δεν προβλέπει απαιτήσεις σε περιπτώσεις που οι Αλλαγές χρήσης ή Μετατροπές τεκμηριωμένα δεν προκαλούν από μόνες τους δυσμενείς επιδράσεις για την ασφάλεια του κτιρίου, έστω και αν τέτοιες επιδράσεις πράγματι υπάρχουν, οφείλονται όμως σε άλλα αίτια (π.χ. αλλαγή σεισμικής ζώνης).

2.2.2.Αύξηση κατακόρυφων φορτίων

(1) Τα φέροντα στοιχεία που επηρεάζονται από την αύξηση των κατακόρυφων φορτίων θα ελέγχονται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ισχύοντα κανονισμό της ομάδας (Α). Τυχόν ανεπάρκειες θα αποκαθίστανται με αντίστοιχες κατάλληλες ενισχύσεις. Η επίδραση της αύξησης μαζών καλύπτεται στην 2.2.3 παρακάτω.

2.2.3.Αύξηση σεισμικών φορτίων

(1)Στόχος των περιοριστικών κανόνων της (2) παρακάτω είναι: μετά την μετατροπή το κτίριο να παραμένει μέσα στα περιθώρια ασφαλείας που διαθέτει σύμφωνα με την μελέτη του, όπως αυτά καθορίζονται από τον ελάχιστο στόχο σχεδιασμού που προβλέπεται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

(2)Δεν απαιτείται έλεγχος του υπάρχοντος κτιρίου με εφαρμογή του κριτηρίου γενικής ισχύος 1(2), σε κτίρια τα οποία δεν εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας, όταν ο λόγος ρν της σεισμικής τέμνουσας στη βάση κατά την δυσμενέστερη διεύθυνση μετά την μετατροπή, προς την τέμνουσα που αντιστοιχεί στο κτίριο πριν την μετατροπή, όπου και οι δύο συγκρινόμενες τέμνουσες δυνάμεις υπολογίζονται σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά την μετατροπή κανονισμό της ομάδας (Α), δεν υπερβαίνει τις τιμές ρα που ορίζονται παρακάτω για τις ακόλουθες ειδικές περιπτώσεις κτιρίων, στις οποίες συντρέχουν όλες οι αναφερόμενες ανά περίπτωση προϋποθέσεις:

α. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς της ομάδας (Α), με τιμή ρα σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

β. Για υπάρχοντα κτίρια στα οποία η Στατική Μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τον ΝΕΑΚ/ΝΕΚΩΣ ή τον ΕΑΚ/ ΕΚΩΣ2000 ή τον ΝΕΑΚ ή ΕΑΚ ή ΕΝ1998-1 σε συνδυασμό με ένα από τα ΕΝ19921-1, ΕΝ1993-1-1, ΕΝ1994-1-1, ΕΝ1995, ΕΝ 1996, με τιμή ρα σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

γ. Για υπάρχοντα κτίρια με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατηγορίας σπουδαιότητας Ι ή II,στα οποία η Στατική Μελέτη έχει συνταχθεί με βάση τις «Πρόσθετες Διατάξεις του 1984», με τιμή ρα = 1,25.

δ. Για οποιαδήποτε υπάρχοντα κτίρια τα οποία δεν εμφανίζουν ενδείξεις σημαντικής στατικής ανεπάρκειας, με τιμή ρα = 1,05.

(3)Στις παραπάνω περιπτώσεις αρκεί η τεκμηρίωση των σχετικών προϋποθέσεων. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις της

(2)θα γίνεται αποτίμηση και ενδεχομένως ενίσχυση με βάση το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2).

(4)Αν οι μετατροπές του υπάρχοντος κτιρίου συνδυάζονται με προσθήκη ενός ή περισσότερων ορόφων, αντί των παραπάνω κανόνων της (2) πρέπει να εφαρμόζεται το κριτήριο της 2.1(3).

2.2.4.Αλλαγή στατικού συστήματος που φέρει οριζόντια φορτία

(1) Σε οποιαδήποτε περίπτωση αλλαγής του στατικού συστήματος που φέρει οριζόντια φορτία, η αποτίμηση και ενδεχομένως η ενίσχυση θα γίνεται με βάση το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2).

2.2.5.Επιδείνωση μη-κανονικότητας λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων

(1) Σε οποιαδήποτε περίπτωση επιδείνωσης της μη-κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη ή κατά το ύψος, λόγω αλλαγής τοιχοπληρώσεων, η αποτίμηση και ενδεχομένως η ενίσχυση θα γίνεται με βάση το κριτήριο γενικής ισχύος 1(2). Η αποτίμηση για ενδεχόμενη επιδείνωσης της μη-κανονικότητας του κτιρίου σε κάτοψη ή κατά το ύψος θα γίνεται σύμφωνα με τα σχετικά κριτήρια του ΚΑΝΕΠΕ ή του ΕΝ1998-1.

2.2.6.Αύξηση του συντελεστή σπουδαιότητας

(1) Για όλες τις περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της 2.2.3.

 

3.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής της παρούσας απόφασης:

1.Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με ιδιωτικές συμβάσεις και έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες μέχρι και την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας.

2.Μελέτες επισκευής και ενίσχυσης κτιρίων που εκπονούνται με δημόσιες συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μέχρι και την ημέρα της δημοσίευσης, της παρούσας.

 

4.ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2016