Προκήρυξη του Προγράμματος “Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ”

Εκδόθηκε στις 14/01/2013 ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στα πλαίσιο του ΕΣΠΑ.

Ανάμεσα στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος είναι και Κτιριακές, ηλεκτρολογικές και ειδικές\ εγκαταστάσεις – εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων – γραφείων της επιχείρησης καθώς και οι μελέτες που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανωτέρων εργασιών.

Οι Συνεργάτες Μηχανικοί αναλαμβάνουν: 

 • την εκπόνηση Μελετών αν απαιτούνται και προϋπολογισμό για τις εργασίες και εγκαταστάσεις,
 • την σύνταξή προσφορών για την κατασκευή του έργου.
 • την εκτέλεση των εργασιών αν και εφόσον επιλεχθεί η επιχείρηση για επιδότηση.  

Oι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι :

1. Η επιχείρηση πρέπει να είναι:

α) είτε υφιστάμενη (δηλ. έως την 31-12-2011 να είναι κλεισμένες τουλάχιστον 2 πλήρεις, δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις )

β) είτε νεοσύστατη (δηλ. να λειτουργεί για διάστημα μικρότερο των 2 ετών)

γ) είτε υπό σύσταση (δηλ. να ιδρυθεί μετά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου)

2. Ο μέσος κύκλος εργασιών των υφιστάμενων επιχειρήσεων να είναι μικρότερος των 50.000.000 ευρώ

3.Να μην έχουν επιδοτηθεί περισσότερα των 200.000 ευρώ από επιδοτούμενα προγράμματα την τελευταία τριετία.

4. Nα διαθέτουν επιλέξιμο κώδικα δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν την υποβολή της πρότασης

5. Να διατηρήσει της υφιστάμενες θέσεις εργασίας

6. Να μην λειτουργεί με την μέθοδο του franchising

Οι δαπάνες που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι :

 • Κτίρια και εγκαταστάσεις. Κτιριακές, ηλεκτρολογικές και ειδικές\ εγκαταστάσεις – εργασίες για τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων – γραφείων της επιχείρησης. (οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας θα πρέπει να γίνουν σε κτίρια που ανήκουν στην επιχείρηση ή που μισθώνονται για διάστημα μεγαλύτεροι της οκταετίας)
 • Μηχανήματα και παραγωγικός εξοπλισμός. Δαπάνες προμήθειας μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου σύγχρονου εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης (Δεν είναι αποδεκτές δαπάνες προμήθειας μεταχειρισμένου εξοπλισμού ή μίσθωσης με την μέθοδο του leasing)
 • Μεταφορικά μέσα (π.χ. φορτηγά). Η συγκεκριμένη δαπάνη είναι αποδεκτή εφόσον δικαιολογείται από την δραστηριότητα της επιχείρησης και για ποσό έως 15.00 ευρώ
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας κλπ.
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις εξοικονόμησης ενέργειας αποκλειστικά για τις ανάγκες της μονάδας.Δαπάνες κατασκευής εγκαταστάσεων και προμήθειας εξοπλισμού για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα πλαίσια της εξοικονόμησης ή και υποκατάστασης της συμβατικής ενέργειας και για την εξοικονόμηση ύδατος
 • Συστήματα αυτοματοποίησης. Δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης καινούργιων και σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης, διαχείρισης και ελέγχου των διοικητικών διαδικασιών. Προμήθεια ή ανάπτυξη και εγκατάσταση ειδικού λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής.
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας. Αγορά δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας. Δαπάνες μελέτης και πιστοποίησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών (όπως ISO και άλλα ανάλογα συστήματα διασφάλισης ποιότητας) Ως ανώτερο όριο είναι τα 10.000 ευρώ.
 • Δαπάνες προώθησης. Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης πρότασης.
 • Αμοιβές συμβούλων. Δαπάνες για την σύνταξη του φακέλου και την παρακολούθηση της υλοποίησης (έως 10.000 ευρώ)
 • Λειτουργικές δαπάνες. Καλύπτονται μόνο για τις νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις δαπάνες όπως ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ. ( Οι δαπάνες για τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου είναι επιλέξιμες εφόσον γίνουν από τις 14-1-2013 και μετά). Για τις υπόλοιπες Περιφέρειες πρέπει να προηγηθεί η πρόταση του επενδυτικού φακέλου)

Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 ευρώ. Το κόστος του ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο, οι προτεινόμενες δαπάνες στις υποβαλλόμενες προτάσεις θα αφορούν δαπάνες χωρίς ΦΠΑ.

Η υποβολή προτάσεων θα είναι δυνατή από 25/02/2013 έως 25/04/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώεδώ και εδώ

Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις για το πρόγραμμα εδώ