Συνεργάτες Μηχανικοί /Στατικές Μελέτες, Έργα Πολιτικού Μηχανικού