Βεβαιώσεις Μηχανικού

Σύμφωνα με τον Νόμο 4495/2017  κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του Νόμου  και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού, με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές  που να επηρεάζουν την επιφάνεια και το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του αρθρου 82 του Ν.4495/2011.

Οι συνεργάτες Μηχανικοί πραγματοποιούν άμεσα την αυτοψία στο ακίνητο και την σύνταξη της βεβαίωσης. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στον μηχανικό είναι :

  1. Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
  2. Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
  3. Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
  4. Τίτλοι ιδιοκτησίας
  5. Νομιμοποιητικά στοιχεία
  6. Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι :Στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο ή αυτοτελή ιδιοκτησία (οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία) δεν υφίσταται αυθαίρετη κατασκευήκαι δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση που επηρεάζουν  το ύψος, τη δόμηση ή την κάλυψη, του μεταβιβαζομένουακινήτου ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας (οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας) και αυτό υφίσταται νομίμως. (Κατά την παρ.1του άρθρου 23 του Ν.1577/1985, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, Οικοδομική άδεια, νομιμοποιήσεις κτλ)

Οι βεβαιώσεις έχουν ισχύ δύο (2) μηνών και πριν τη σύνταξη των συμβολαίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λαμβάνουν μοναδικό αριθμό που αφορά το ακίνητο. Στα συμβόλαια προσαρτάται η βεβαίωση και ο μοναδικός αριθμός του ακινήτου.